No background

72DPI

300DPI

White background

72DPI

300DPI

Beauty Angel background

72DPI

300DPI